Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona - 8572 Bakonyszücs, Petőfi u. 2.

A Daganatos Betegek Lelki Rehabilitációs Otthona általános szakmai programja


A Rehabilitációs Otthon legfontosabb szakmai célkitűzése olyan pszichológiai gondozást nyújtani és szervezni a Gyermekonkológiai Központok által gyógykezelt gyermekek, fiatalkorúak és családtagjaik számára, amely a több éves bizonytalansági periódusban segíti a beteg személyiségfejlődését, és támaszt nyújt az egész családnak.

A diagnózis közlése súlyos krízishelyzetet jelent a betegnek és hozzátartozóinak. A kezelések első esztendeje testi-lelki értelemben olyan próbatétel, melynek során maga az élet is „megméretik”. Ebben az időszakban a kórházi teamek összehangolt munkája szükséges ahhoz, hogy a beteg elinduljon a gyógyulás útján.

A bakonyszücsi Rehabilitációs Otthon gondozói tevékenysége az intenzív kórházi kezelések, az első nehéz hónapok elmúltával válik fontossá, hiszen a gyógyító intézmények értelemszerűen mindig az akut életmentő beavatkozásokra és gyógyításra kénytelenek szorítkozni. A kórházi teamek szakembereivel együttműködve segíti a beteget (és családját), hogy megtanuljanak egy másfajta értékrend szerint élni.

Az Otthon életszerű közeget nyújt új betegek és hosszan túlélők közös élményszerzéséhez. (Új referenciacsoportok kialakulása, játék, intellektuális kompenzálás, ismeretszerzés, kirándulások, a testi megmutatkozás vállalásaként strandolás, nagycsaládos közegben a közösségért végzett munka által okozott sikerélmények, stb.)

A gondozottak családtagjai legalább egy terápiás ciklusban részt vesznek, tehát mód nyílik egyéni és csoportos pszichodiagnosztikára, valamint egyéni és csoportos terápiára. A szülők kérésére teljesítménytesztekkel felmérjük a beteg gyermek képességeit, különösen előtérbe helyezve azokat a tehetségfaktorokat, melyeknek fejlesztésével a gyermek a megváltozott képességei ellenére sikerélményekhez juthat.

A család egyensúlyának helyreállítása érdekében nagyon lényeges az átmenetileg perifériára szoruló egészséges testvérek érzelmi vizsgálata, tanulási, beilleszkedési zavaraik felmérése. Az intézmény kiemelt hangsúlyt fektet a serdülő- és adolescens korú betegek továbbtanulásának anyagi segítésére, valamint szakmához, diplomához jutásuk ösztöndíjakkal történő támogatására.

A Rehabilitációs Otthon a testi-lelki megerősítést az élet örömeinek újrafelfedezésével igyekszik szolgálni. Rendkívül fontosak az étkezések, valamint a helyes táplálkozási szokások kialakításához nyújtott „modellek”. A közös étkezések és a közösen díszített ünnepi tálak étvágyfokozó hatásait felerősíti a nagycsaládos miliő, a szülők által készített meglepetések, stb. Az intézmény minden lehetséges eszközzel elősegíti az önsegítő csoportok létrejöttét és megszilárdulását.

A folyamatos pszichológiai gondozás a kliensek és családtagjaik számára az intézmény egész évre vonatkozó nyitottságát jelenti. Különböző élethelyzeteikben bármikor igénybe vehetik az Otthon szakmai szolgáltatásait, illetve bármikor elérhető számukra a kinevezett lelkipásztor segítsége is. Az Otthon a gyermek elveszítése esetén vállalja a család lelki utógondozását.

Roppant fontosnak tartja a gyógyító intézmények szakembereivel való folyamatos együttműködést, a kliensekkel kapcsolatos rendszeres tapasztalatátadást. Ugyancsak nagy jelentőségűek azok a módszertani megbeszélések, melyeknek során intézményekben el nem sajátítható ismereteket nyújtunk egymásnak.

Pszichodiagnosztikai módszerek:

  • Világteszt (egy játék, amely örömélményt nyújt, népszerű a gyermekek között, és fontos információkat ad a vizsgált személy interperszonális kapcsolatairól, valamint önazonosságának aktuális megéléséről)
  • egyéni és kiscsoportos feltáró beszélgetések
  • a kliensek magatartásának megfigyelése az Otthon valósághű közegében

A Rehabilitációs Otthon rendszeresen szervez az egyes daganatcentrumok szakemberei számára belső képzéseket, ún. csapatépítő tréningeket, a Gyermekonkológiai Hálózat vezetősége által kezdeményezett időpontokban.

Az egyes gyermek-daganatcentrumok szakdolgozói (orvosok, nővérek) számára szervezett mentálhigiénés hétvégék elősegítik a jobb munkahelyi légkört, csökkentik a kiégés, elvándorlás veszélyeit. Színterei esetmegbeszéléseknek, relaxációnak, egymás jobb megismerésének.

Szakmai összefoglalás

Az orvostudomány fejlődésével együtt járó paradoxon, hogy a néhány évtizeddel ezelőtt még végzetesnek számító betegségek is gyógyíthatók, így egyre több volt beteg él a társadalomban. Önhatékonyságuk csak akkor nem károsodik, ha rehabilitációjukat a testi gyógyítással azonos súlyú szükségletnek tekintjük.

Célcsoportunk:
A malignus betegségekben szenvedő gyermekek, serdülők, adolescensek (és családtagjaik) lelki támogatása olyan kihívást jelent a pszichoszomatikus gyógyítást végző teamek számára, amely sokoldalú metodikák kimunkálását teszi szükségessé.

A „Rehabilitációs Otthon” projekt eredményességét a következő hatások teszik lehetővé:

  • Puritán környezetben, valósághű közegben a régi korok nagycsaládos együttélésének mintájára szerveződik a kliensek találkozása.
  • Az Otthon az egymásra találás és együttlét élményét teszi hangsúlyossá, így maga a miliő is a sorstársközösségek kialakulását motiválja.
  • Igazoltnak tekinthető, hogy a nagy megrázkódtatást elszenvedett betegek és családtagjaik felfokozott igénnyel fogadják a lelki segítséget, katarziskészségük magasabb szintű, így nyitottabbak az emberi kapcsolatok számára.

A „Rehabilitációs Otthon” pszichoterápiás effektusai az egymással kötött kapcsolatok hátterén bontakoznak ki olyan környezetben, amely a mai magyar valóságot reprezentálja (falusi miliő, egyszerűen berendezett házak, tárgyi dömping helyett a legszükségesebb eszközök és játékok, a családok elkészíthetik saját otthoni ételspecialitásukat, közösen választhatják ki a kirándulások helyszínét, alakíthatják a szabadidős programokat, stb.).

A még fenntartó kezelés alatt álló kliensek (és családtagjaik) a betegszerepből kiemelkedve saját példájukkal az új gondozottak „terapeutáivá” válhatnak, így semmi mással össze nem mérhető katarzist élhetnek át a sorstárs segítésének folyamatában.

Korunk embere sok tekintetben a fogyasztói társadalom rabja. Társas kapcsolatok és a velük járó érzelmek helyett tárgyak halmozásával jutalmazzuk önmagunkat.

Az olyan, egymást segítő, jobb értékrendeket kialakító sorstársközösségek, mint amelyek a „Rehabilitációs Otthon” köré szerveződnek, modellközösségeknek is tekinthetők.

Bakonyszücs, 2014. január 13.

Dr. Bakos-Tóth Márta

otthonvezető